Missie, visie en strategie

Missie

De BOHAG is er om vanuit het perspectief van de huisarts de organisatiekracht van de zorg te verbeteren en deze te behouden in de toekomst.

De BOHAG ziet het als haar taak de zorg te verbeteren door kennisoverdracht, analyse, advisering en begeleiding van individuele huisartsen, zorggroepen, regionale samenwerkingsverbanden en huisartsgeneeskundig relevante opleidingen.

Visie

 1. De BOHAG wil vraag en aanbod van expertise op gebied van organisatie en innovatie in de zorg bij elkaar brengen.
 2. De BOHAG en haar leden vormen samen een adviesgroep. De intentie is om de adviesrol uit te breiden van alleen de huisartsenzorg naar de gehele eerste- en tweedelijnszorg.
 3. De BOHAG wil op regionaal en landelijk bestuurlijk niveau haar expertise inzetten bij de ontwikkeling van belangrijke beleidsnotities die de huisartsenzorg betreffen.
 4. De BOHAG meent dat onderwijs op het gebied van organisatie en innovatie essentieel is voor de toekomstige huisarts en biedt daarom haar expertise en experts aan de beroepsopleidingen aan.
 5. Het BOHAG bestuur behartigt de belangen van haar leden door de (landelijke) zichtbaarheid en vindbaarheid van de leden te bevorderen en een omgeving te bieden waar er ruimte is voor ontwikkeling en verdieping van de individuele expertises.

Strategie

 1. Bij elkaar brengen van expertise.
  Het BOHAG bestuur wil vraag en aanbod van expertise op het vlak van beleid en organisatie bij elkaar brengen met behulp van een platform. Dit platform wordt gevonden en gebruikt door de beoogde klanten en verhoogt de zichtbaarheid van de BOHAG experts.
  * De BOHAG wil in samenwerking met het NHG de website van de BOHAG beter benutten.
  * Participatie van leden van de BOHAG in regionaal overleg.
 2. Advies groep voor de gehele zorg.
  Een betrokken en enthousiast bestuur dat door de klanten en binnen het netwerk aangeschreven staat als betrouwbaar en met een grote kwaliteit. Het BOHAG bestuur maakt haar activiteiten zichtbaar middels haar website.
 3. Landelijk bestuurlijk adviseren.
  Het BOHAG bestuur streeft naar regelmatig bestuurlijk overleg met strategische partners zoals: LHV, NHG, Ineen.
  * Zij overlegt eens per jaar met het NHG bestuur over richting, toekomst en ondersteuning van de BOHAG.
  * Via de “aandachtsfunctionaris” van het NHG wordt het bestuur van de BOHAG op de hoogte gehouden van beleidsvraagstukken, het bestuur houdt haar leden op de hoogte van belangrijke beleidsnota’s.
  * BOHAG leden zijn aanwezig bij de jaarlijkse bekostigingsbijeenkomst van de LHV en (mogelijke) bijeenkomsten m.b.t. de toekomstvisie huisartsenzorg.
 4. ICT.
  Dit heeft veel invloed op het al dan niet functioneren van de zorg. Onafhankelijke deskundige experts kunnen hierop een richting bepalende invloed hebben. BOHAG leden willen deze rol vervullen.
 5. Onderwijs op vlak organisatie en innovatie is essentieel.
  De BOHAG meent dat onderwijs op het gebied van organisatie en innovatie essentieel is voor de toekomstige huisarts. Daarom levert de BOHAG een bijdrage aan het curriculum van de huisartsopleiding en kaderopleidingen, verzorgt scholing en bemiddelt bij het vinden van docenten.
 6. Belangenbehartiging van leden.
  De BOHAG draagt zorg voor interne scholing van de leden door het aanbieden van een terugkerend scholingsprogramma, ook in het kader van de herregistratie eisen. Samenwerking tussen bestuur en leden is hierbij een speerpunt.
  De BOHAG creëert voor haar leden een omgeving waar er ruimte is voor spiegeling, uitwisseling van ideeën, intervisie, ondersteuning en ontwikkeling/ verdieping van expertise. In de groep is er ruimte voor het individu.
  BOHAG bestuur en –leden zijn goed herkenbaar en makkelijk vindbaar voor de leden van de BOHAG en voor huisartsen, stakeholders en instanties die expertise van de BOHAG willen inhuren.
  De leden van de BOHAG handelen rolbewust, voor de werkomgeving van de leden is helder of zij hun expertise inzetten op eigen titel, namens de BOHAG, namens het NHG of anderszins. Leden van de BOHAG zijn zich bewust van de inhoud van de Toekomstvisie Huisartsenzorg.